Bm cổ Nolimit, Đã Xác Minh Doanh Nghiệp ( Tạo 2016-2020 ). Lên Camp Mượt