Bm limit 50-350$ reg từ via US. Bm ngon lên quảng cáo không die.