Bm5 Bất Tử. Bm Bất tử để cầm TKQC. Có 4 tkqc Nolimit